ul. Rymanowska 15, 38-500 Sanok, tel. 13 46 314 06   -   e-mail: sekretariat@spp1.sanok.pl        

Samorządowe Publiczne Przedszkole nr 1 w Sanoku 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób wskazanych przez pracowników jako osób upoważnionych do kontaktu w przypadku ewentualnych wypadków lub innych zdarzeń losowych, którym uległ pracownik

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Elżbieta Ziajka dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 1 w Sanoku – zwany dalej Administratorem niniejszym informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem przez Urząd Pani/Pana danych osobowych.

 1. Wskazanie administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  Elżbieta Ziajka z siedzibą przy ul. Rymanowska 15 38-500 Sanok, tel. 13-46-314-06, e-mail: sekreatriat@spp1.sanok.pl

 1. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
 2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 1 RODO w celu powiadomienia Pani/Pana o ewentualnym wypadku lub innym zdarzeniu losowym pracownika, który wskazał Panią/Pana jako osobę upoważnioną, którą należy powiadomić w przypadku zaistnienia takiej sytuacji.
 3. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Administratora podlegają bezwzględnej ochronie, a udostępnianie lub wykorzystywanie tych danych dla innych niż podane w ppkt 1 celów jest możliwe tylko w przypadkach określonych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.

III. Źródło pozyskiwania danych osobowych

Informujemy, że dane osobowe przetwarzane przez Administratora danych w celu związanym z udzieleniem informacji o wypadku lub innym zdarzeniu losowym, któremu uległ pracownik zostały pozyskane bezpośrednio od właścicieli tych danych osobowych lub pracowników, którzy wskazują osobę jako osobę upoważniona do kontaktu ww. sytuacjach.

 1. Obowiązek podania danych osobowych

W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże, brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych, może Administratorowi danych uniemożliwić poinformowanie Pani/Pana o wypadku lub innym zdarzeniu losowym, któremu uległ pracownik Urzędu wskazujący Panią/Pana jako osobę upoważniona do kontaktu.

 1. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

W przypadku uzyskania dodatkowej zgody Administrator danych może udostępnić Pani/Pana dane osobowe osobom lub instytucjom wskazanym w udzielanej zgodzie, np. towarzystwa ubezpieczeniowe w związku z zawarciem dobrowolnej umowy ubezpieczenia na rzecz pracownika.

 1. Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zatrudnienia pracownika, który wskazał Panią/Pana jako osobę upoważnioną do kontaktu w przypadku ewentualnego wypadku lub innego zdarzenia losowego, któremu uległ pracownik lub do czasu wycofania przez Panią/Pana tej zgody.

VII. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie dotyczy.

VIII. Prawa osoby, której dane dotyczą

1 art. 6 ust. 1 lit a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

 1. Administrator zapewnia, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO oraz innych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

W związku z tym, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy:
 4. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane,
 5. osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 6. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 7. dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 8. dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 9. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
 10. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 11. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 12. administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 13. osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 14. prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy:
 15. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę,
 16. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 17. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy:
 18. zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją,
 19. przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora , o którym mowa w pkt II powyżej.
 20. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych

Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych podmiotom mającym siedzibę poza EOG, oraz organizacjom międzynarodowym.

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych :

pod nr tel. 600953193 lub mailowo: biuro@rafalkoziol.pl

Spp1 * Przedszkole nr 1 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * Rymanowska * Piastowska * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 1