ul. Rymanowska 15, 38-500 Sanok, tel. 13 46 314 06   -   e-mail: sekretariat@spp1.sanok.pl        

Samorządowe Publiczne Przedszkole nr 1 w Sanoku 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego  Nr 1 w Sanoku ogłasza rozpoczęcie procedury naboru w roku szkolny 2024/2025 wg. podanego harmonogramu

 

1.   01.02 - 22.02.2024r. do godz. 16.00 – składanie deklaracji woli kontynuowania edukacji dziecka w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2024/2025 dla dzieci aktualnie uczęszczających. Deklaracje są do odebrania u nauczycielek poszczególnych  grup. Brak złożenia deklaracji w terminie będzie traktowane jako rezygnacja z miejsca w przedszkolu  na rok szkolny 2024/2025.

 

2.   01.03  - 15.03.2024r. do godz. 16.00– składanie wniosków o przyjęcie dziecka do naszego przedszkola na rok szkolny 2024/2025 dla nowych dzieci. Wnioski  będą do odebrania  w sekretariacie Przedszkola przy ul. Rymanowskiej 15 lub do pobrania na stronie internetowej pod adresem http://www.przedszkole1.sanok.info w zakładce „ Do pobrania”. Po wypełnieniu kompletny wniosek składamy osobiście w sekretariacie przedszkola przy ul. Rymanowskiej 15.

 

Wnioski niekompletne oraz dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą przyjmowane

 

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI

 

1.    Rekrutacja do przedszkola skierowana jest w pierwszej kolejności do dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Sanoka. Rodzice dzieci spoza Sanoka będą mogli ubiegać się o przyjęcie dziecka do naszego przedszkola, gdy po zakończeniu rekrutacji i zapewnieniu miejsc dla dzieci zamieszkałych w Sanoku w przedszkolu pozostaną wolne miejsca.

2.    Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zapisywanych po raz pierwszy do naszej placówki prowadzone jest na pisemny wniosek rodzica i złożone osobiście w sekretariacie przedszkola przy ul. Rymanowskiej 15.

3.    W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

4.    Składając wniosek rodzice wskazują preferowane przez siebie przedszkole na terenie miasta Sanoka. Przedszkole umieszczone na liście na pierwszej pozycji nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.

5.    Rodzice składają wniosek tylko do przedszkola pierwszego wyboru.

6.    Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Przedszkole posiada 8 oddziałów w budynku przy ul. Rymanowskiej 15 oraz 1 oddział przy ul. Piastowskiej 69. Rodzic może zaznaczyć ( w górnym prawym rogu wniosku) który z budynków preferuje. Jeżeli organizacja grup pozwoli, uwzględnimy jego wybór.

7.    Organizacja grup przedszkolnych ( jednorodnych lub mieszanych) jest uzależniona od  liczy i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną oraz dzieci nowo przyjętych do przedszkola. Ostateczne listy poszczególnych grup na rok 2024/2025 zostaną opublikowane na przedszkolnych tablicach ogłoszeń  29 sierpnia 2024r.

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE – KOLEJNY ETAP

 

1. 27.03.2024r. do godz. 16.00– podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

2.    28.03 – 05.04.2024r. do godz. 16.00 

 

POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICÓW WOLI ZAPISU DZIECKA
W PRZEDSZKOLU, DO KTÓREGO ZOSTAŁO ZAKWALIFIKOWANE
(osobiście w sekretariacie przedszkola ul. Rymanowska 15)

 

 

3. 08.04.2024r. do godz. 16.00  Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

4. Od 09.04.2024 – procedura odwoławcza ( na podstawie art. 158 ust. 9 ustawy z dn. 14 grudnia 2016r. – Prawo światowe).

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 1 w Sanoku zobligowani są do

 

 

POTWIERDZENIA WOLI ZAPISU DZIECKA W PRZEDSZKOLU, DO KTÓREGO ZOSTAŁO ZAKWALIFIKOWANE
(w sekretariacie przedszkola )

W TERMINIE OD 28.03.2024 DO 05.04.2024

Spp1 * Przedszkole nr 1 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * Rymanowska * Piastowska * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 1